اين صفحه را صفحه ی خانگی خود کنيد تارنمای شیمی استاد جهانبخش
چای دو رنگ یک محلول ۲ فاز است.
نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در جمعه سی ام آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |

ریشه لغوی

کلمه آلدئید (Aldehyde) از دو واژه الکل (Alcohal) و هیدروژن‌گیری (dehydrogenation) گرفته شده است. هرگاه از الکل نوع اول هیدروژن‌گیری شود، در آن صورت ، ماده ای تولید می‌گردد که آلدئید نامیده می‌شود.

نامگذاری آلدئیدها

در نامگذاری قدیمی ، نام آلدئید از نام اسید آلی مربوطه آن گرفته می‌شد. مثلا آلدئید فرمیک از اسید فرمیک ، آلدئید استیک را از اسید استیک و آلدئید پروپیونیک از اسید پروپیونیک بوجود آمده است. در نامگذاری جدیدی برای نامگذاری آلدئیدها ، ابتدا طولانی‌ترین زنجیر حاوی عامل آلدئیدی را انتخاب می‌شود و سپس شماره گذاری اتمهای کربن از جهتی که گروه آلدئیدی قرار گرفته است، انجام می‌گیرد. برای نامگذاری ، ابتدا شماره و نام شاخه‌های فرعی را نوشته ، در پایان ، اسم هیدروکربن را بطور کامل ذکر و پسوند آل (al) بر آخر آن افزوده می‌شود.

تهیه آلدئیدها از اکسید گردن الکلهای نوع اول

با استفاده از برخی اکسید کننده‌های ملایم مثل دی‌اکسیدمنگنز ، واکنشگر CrO3/H+/CH3COCH3) Jones) یا واکنشگر CrO3/HCl/Pyridine) Sarett) یا واکنشگر (CrO3/2pyridine/CH2Cl2) و کرومیل کلرید Cr2Cl2 ، الکل های نوع اول و دوم بصورت محدود اکسید می‌شوند.

الکل های نوع اول به آلدئید و نوع دوم به کتون هم کربن خود تبدیل می‌گردند.

تهیه آلدئیدها و کتونها با استفاده از ترکیبات آلی فلزی

گاهی اوقات از ترکیبات آلی فلزی برای سنتز آلدئیدها و کتونها استفاده می‌شود. در سالهای اخیر ، برای سنتز ترکیبات کربونیل‌دار از R2Cd یا RZnX یا R2Zn استفاده زیاد شده است. قدرت هسته خواهی ملایم و محدود این واکنشگرها این امکان را فراهم می‌کند که از کلرواسیدها ، کتونهای مربوطه سنتز شود.

تهیه آلدئیدها از اورگانومنیزین‌ها

از فعل و انفعال اورگانومنیزین‌ها با نیتریل‌ها و آمیدها نیز می‌توان آلدئید و کتون تهیه نمود. البته برای تهیه آلدئید باید آمید به شکل فرم آمید باشد.

سنتز آلدئیدها از واکنش آلکوکسی هیدریدلیتیم آلومینیوم با آمیدها و کلرواسیدها

احیای کلرواسیدها و آمیدها به کمک هیدریدیهای مناسب از قبیل تری‌آلکوکسی هیدرید لیتیم آلومینیوم به تشکیل آلدئید مربوطه منجر می‌گردد. توجه به این نکته ضرورت دارد که احیای کلرواسیدها بوسیله تری‌ترسیو بوتوکسی لیتیم آلومینیوم در دمای پایین در حدود 78- درجه سانتی‌گراد و در حلالهای مناسب مانند دی‌گلایم MeO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OMe انجام می‌شود.

برای تبدیل آمیدها به آلدئیدهای مربوط ، از دی‌آلکوکسی هیدرید لیتیم آلومینیوم نیز می‌توان استفاده کرد.

تهیه آلدئیدها از طریق هیدروفرمیه کردن آلکنها

آلکنها در حضور کاتالیزور تریس‌تری فنیل فسفین رودیم کلراید با هیدروژن و منوکسید کربن ترکیب و به تشکیل آلدئید منجر می‌شود. با توجه به اینکه در این واکنش به یکی از کربنهای پیوند دوگانه ، هیدروژن و به کربن دیگر ، عامل آلدئیدی (-CHO) متصل می‌شود، لذا این واکنش را هیدروفرمیله شدن می‌گویند. در حضور کاتالیزور ذکر شده فقط یک نوع آلدئید تولید می‌شود. هر گاه از اکتا کربونیل دی‌کبالت به عنوان کاتالیزور استفاده شود، دو نوع ایزومر تولید می‌شود.

تهیه آلدئیدها از نیتریل‌ها

در دمای پایین ، نیتریل‌ها با هیدریدلیتیم آلومینیوم ترکیب می‌شوند و کمپلکس حد واسط را تشکیل می‌دهند. این کمپلکس در حضور محلول اسید هیدرولیز می‌شود و آلدئید مربوطه را تولید می‌کند.

سنتز آلدئیدهای آروماتیک با استفاده از واکنش کاترمن

یکی از روشهای تهیه آلدئیدهای آروماتیک این است که در حضور یک اسید لوئیس مناسب مثل کلروآلومینیوم یا کلرید روی ، سیانید هیدروژن و کلرید هیدروژن با ترکیبات آروماتیک واکنش داده شوند.

سنتز آلدئیدهای آروماتیک با استفاده از دی‌متیل فرم‌آمید فسفریل کلراید

از اختلاط اکسی تری‌کلرو فسفر با فرم‌آمید ، کمپلکس تشکیل می‌شود که به دی‌متیل فرم‌آمید فسفریل کلراید موسوم است و می‌تواند در واکنشهای جانشینی الکترونخواهی آروماتیک شرکت نماید. با این روش حتما آلدئیدهای هتروسیکل‌هایی مانند تیوفن و فوران نیز سنتز شده‌اند.

سنتز آلدئیدهای آروماتیک از فنل ها و کلروفرم در حضور هیدروکسید سدیم

با استفاده از واکنش کلروفرم قلیایی شده با فنل‌ها و از طریق جانشینی الکترونخواهی دی‌کلرو کاربن روی حلقه آروماتیک می‌توان آلدئید سنتز نمود.

خواص شیمیایی آلدئیدها و کتون ها

آلدئیدها و کتون‌ها در چند نوع فعل و انفعال شرکت می‌کنند که اهم آنها به قرار زیر است:


  • حمله الکترونخواهی اسیدهای لوئیس روی اکسیژن گروه کربونیل ، موجب افزایش دانسیته بار مثبت کربن گروه کربونیل می‌شود که در نهایت ، موجب افزایش خصلت اسیدی پروتونهای کربنهای آلفای کربونیل می‌گردد. صحت این نکته بوسیله روشهای افزاری تایید شده است. به عنوان مثال ، محلولی از استن و سوپراسید (SbCl5 , FSO3H ) در دی‌اکسید سولفور مایع و در60- درجه سانتی‌گراد بوسیله n.m.r مطالعه و مشاهده شده است که جذب پروتونهای استن در میدانهای ضعیف‌تری صورت می‌گیرد.

  • حمله هسته‌خواهی بر کربن گروه کربونیل ، دومین دسته وسیع از واکنشهای آلدئیدها و کتونها را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال ، از افزایش آب بر آلدئیدها و کتونها ، دیول دو قلو (gemdiol) ایجاد می‌شود و درصد تشکیل آن به ساختمان ماده و به پایداری محصول حاصل بستگی دارد. به عنوان مثال ، مقدار دیول دو قلوی حاصل از استون در دمای 20 درجه سانتی‌گراد خیلی کم و قابل اغماض می‌باشد، درصورتی که آلدئید فرمیک و تری‌کلرو استالدئید بخوبی و بطور کامل به دیول دوقلو مربوط به تبدیل می‌شوند.
نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |

Chem 111 - Quiz 1A - Fall, 1996
Chapter I: Introductory Concepts

1. Which branch of chemistry is concerned with the detection or identification of substances present in a sample and their amount?

a) analytical chemistry
b) organic chemistry
c) inorganic chemistry
d) physical chemistry
e) biochemistry

2. Identify the INCORRECT statement below:

a) Potential energy is the energy an object possesses because of its position, condition, or composition.
b) Energy is defined as the capacity to do work or to transfer heat.
c) Liquids flow and assume the shape of their container, occupying all available volume.
d) Endothermic processes absorb energy from their surroundings.
e) Chemical properties are related to the kinds of chemical reactions that substances undergo as they change composition.

3. Which of the following properties of Na metal is a physical property?

a) Na tends to give up an electron to form ionic compounds.
b) Na has a high electrical conductivity.
c) Na, when dropped into water, causes the evolution of H2 gas.
d) Na reacts violently with oxygen.

4. Which of the following property is NOT an intensive property of a material?

a) density
b) color
c) combustible
d) melting point
e) mass

5. Which of the following materials has NOT been properly classified?

a) Apple juice is a homogeneous mixture.
b) Antimony is an element.
c) A snow cone is a heterogeneous mixture.
d) Steel is a compound.
e) Granite is a heterogeneous mixture.

6. The correct symbol for the element Tin is:

a) Sn
b) Ti
c) Tn
d) Sb
e) W

7. The most abundant element by % mass in the Earth¹s crust, oceans and atmosphere is:

a) Silicon
b) Oxygen
c) Hydrogen
d) Water
e) Iron

8. Which is an INCORRECT statement regarding the SI system of units?

a) The basic unit of mass in the SI system is the gram.
b) The basic unit of length in the SI system is the meter.
c) The basic unit of time in the SI system is the second.
d) The basic unit of volume in the SI system is the cubic meter.
e) The basic unit for amount of substance in the SI system is the mole.

9. The density of Fe is 7.86 g/mL. Convert this to pounds per cubic foot.

a) 0.528
b) 491
c) 76.0
d) 62.9
e) 1.01x108

10. This summer I took a 4500 mile vacation in a van which gets 13 miles/gallon of gasoline. If the average price of gasoline on the trip was $1.27 per gallon, how many dollars did I spend on gasoline?

a) $272
b) $375
c) $143
d) $43
e) $440

11. A reaction requires 10.0 g ethanol. What volume of ethanol/water mixture which is 60% ethanol by mass would be required? The Specific Gravity of this mixture is 0.8937.

a) 6.71 mL
b) 5.36 mL
c) 536 mL
d) 18.6 mL

12. Permalloy steel is an alloy which is 21.2% Fe by mass. How many grams of Fe are present in 1.000 kg of steel?

a) 212 g
b) 21.2 g
c) 0.0212 g
d) 4.7 g
e) 4716 g

13. Which distance is greater? (Given: 1 إngstroms = 1 x 10-10 m)

a) 5 إngstroms
b) 1 nm
c) 10-7 mm
d) 100 pm

KEY

1)a 2)c 3)b 4e 5)d 6)a 7)b 8)a 9)b 10)e 11)d 12)a 13)b

نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در شنبه بیست و چهارم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |
دانش آموزان گرامی فردا می توانند سئوالات شیمی۳ را در همین تارنما مشاهده کنند.
نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در چهارشنبه بیست و یکم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |

 

1.كدام گزينه در مورد انتالپي تشكيل نادرست است؟

 

الف.تغيير انتالپي درواكنش تشكيل يك مول ماده از عناصر سازنده ي ان است .

ب.گرماي استاندارد تشكيل بسياري از مواد منفي است .

ج.گرماي استاندارد تشكيل عنصرها به حالت ازاد صفر است .

د.الماس به عنوان حالت استاندارد كربن براي گرماي استاندارد تشكيل ميباشد .

 

 

2.اگردر شرايط مساوي واكنش سوختن اوكتان در ظرف سر باز انجام شود و يا اينكه اين سوختن در موتور خودرو انجام شود كدام كميت يا كميت ها در دو حالت يكسان است ؟

الف. انرژي دروني و گرما        ب.گرما وكار       ج.كار        د.انرژي دروني

 

 

3.گرماسنج بمبي براي اندازه گيري گرماي يك واكنش در ... ثابت استفاده مي شودكه ... همان ... سيستم است .

الف . حجم ثابت. انرژي دروني                           ب. فشار ثابت . انتالپي

ج. حجم   ثابت . انتالپي                                      د. فشار ثابت. انرژي دروني

 

4. انتالپي تبخير كدام بيشتر است ؟

الف .ارگون           ب.متان             ج. دي اتيل بنزن                د. آب

 

 

5. با توجه به اينكه گرماي تشكيل گازهاي گوگرد دي اكسيد و گوگرد تري اكسيد بر حسب كيلو ژول بر مول به ترتيب برابر 8/296- و 2/395- است . آنتالپي واكنش زير چند كيلوژول است؟

            SO2+0/5O2              SO3

 الف . 692-                 ب.4/98-                 ج. 8/196-               د .346+

 

 

6.پايدارترين دگرشكل كربن  ...  است كه انتالپي تشكيل آن ...

الف. گرافيت . مقدارمنفي است                        ب . الماس .  مقدار منفي است    

ج. گرافيت . برابرصفر است                           د. الماس . برابر صفر است .

 

 

7رمقايسه تحت كدام شرايط زير از سوختن پروپان گرماي بيشتري آزاد مي شود ؟

1)  C3H8(g)+5O2(g)              3CO2(g)+4H2O(L)         

                                  )C3H8(g)+5O2(g)                 3CO2(g)+4H2O(g)

3)2C3H8(g)+10O2(g)               6CO2(g)+8H2O(L)

4) 2C3H8(g)+10O2(g)             6CO2(g)+8H2O

 

 

8.گرماي تبخير مولي آب 7/40كيلو ژول بر مول است براي تبديل 2گرم آب100درجه سانتيگراد به 2گرم بخار آب 100درجه سانتيگراد چند كيلو ژول گرما لازم است؟H2O=18)

 الف.35/20        ب.52/4       ج.4/81              د.26/2

 

 9.معادلات شيميايي زير را موازنه كنيد.

1)NaOH+H3PO4                Na3PO4+H2O

2)Mg3N2+H2O                 NH3+Mg(OH)2

 

 10.به سؤالات زير پاسخ دهيد

 الف)واكنش جا به جايي دوگانه را تعريف كنيد.

 

 ب)در جاي خالي واكنشگر يا فراوردهمناسب قرار دهيد.

1)2NaHCO3(s)                   …….+……..+H2O

2)………..                  2KNO2+O2(g)

 

11.نوع واكنش هاي زير را مشخص كنيد.

1)N2+3H2                  2NH3

2)H2S2O7+H2O                2H2SO4

3)H2SO4+2NaOH                 Na2SO4+2H2O

4)2K+2H2O             H2+2KOH

 

 

12مكانيسم پر شدن كيسه هاي هوا در اتومبيل را با نوشتن معادلات مربوطه توضيح دهيد.

 

13سيليكون تترا كلريد    SiCL4 را ميتوان با حرارت دادن Siدر گاز كلر به دست آورد.

Si(s)+2cl2(g)               SiCL4(L)

 در واكنشي 5/0مولSiCL4 تهيه شده است.

الف)چند مول گاز كلر در واكنش مصرف شده است ؟

ب)اگر مقدار 12گرم SiCL4توليد شود چند گرم Si مصرف شده است؟     (Si=28g,cl=35g)

 

.14مول گاز مو نوكسيد كربن را با 7مول گاز اكسيژن وارد واكنش مي كنيم تا دي اكسيد كربن بدست آيد .كدام واكنش دهنده محدود كننده است؟چرا؟چند مول از كدام ماده اضافي است؟

 

 15با 100گرم هيدروكسيد سديم جامد وبا خلوص %80چند ليترمحلول 0/2مولار مي سازيد.  NaOH=40

 

16. واكنش 2 مول دي نيتروژن پنتا اكسيد با آب چند گرم اسيد نيتريك بدست مي آيد .

 اسيد نيتريك              آب+نيتروژن پنتاكسيد

 H=1     O=16      N=14

 

17طابق واكنش زيرازگرم كردن 1/5grسديم هيدروژن كربنات چندميلي ليترگازCO2آزاد

مي شود؟چگالي CO2برابر 1/1گرم بر ليتر است.

2NaHCO3(s)                H2O(L)+Na2CO3(s)+CO2(g)

 

 18.براي تهيه 10ميلي ليتر محلول HCL,0/2مولار به چند ميلي ليتر از محلول 2مولار آن نياز داريم.

 

19.چند گرم سيليسيم خالص از واكنش كامل 225گرمSiCL4و225كرم منيزيم بدست مي آيد.

SiCL4(L)+2Mg(s)                   Si(s)+2MgCL2

Si=28              Mg=24               CL=35

 

 

20.FeTiO3در واكنش با اسيد سولفوريك توليد TiO2كه يك ماده سفيد رنگ است مي كند.اين ماده به دليل شفاف بودن به عنوان عامل رنگ كننده به كار مي رود.

FeTiO3+H2SO4                    TiO2+FeSO4+H2O

 

دريك آزمايش هشت ضرب در ده به توان سه كيلو گرم FeTiO3توليد سه مميز شصت وهفت ضرب در ده به توان سه TiO2مي كند.بازده درصدي واكنش را حساب كنيد.

 (Ti=48   )         (O=16)     (Fe=56)

21 چه حجمي از گاز H2Sدر شرايط STPمي تواند از واكنش K2Sاضافي با 1/6Lمحلول HCL 5/0 مولار بدست آيد 2HCL+K2S                 H2S+2KCL

 

 

به نقل از وبلاگ دبیرستان امام خمینی

نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در چهارشنبه بیست و یکم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |

 

واکنشهاي شيميايي و استوکيومتري

واکنشهاي شيميايي را مي توان به صورت معادله هايي نوشت و در آن از نمادهاي شيميايي عنصرها براي نمايش دادن آنها استفاده کرد. بر طبق قانون پايستگي جرم تعداد اتمهاي هر عنصر بايد در دو طرف معادله يکسان باشد يعني معادله بايد موازنه باشد.

 

 

موازنه کردن معادله يک واکنش شيميايي

براي موازنه کردن يک معادله ي شيميايي بايستي ضرايب مناسبي براي واکشن دهنده ها و فرآورده ها انتخاب کرد تا تعداد اتمهاي هر عنصر در دو طرف معادله واکنش برابر شود. براي اين منظور چنين عمل مي کنيم:

 

1- ابتدا معادله ي واکنش را با استفاده از نمادها و فرمولهاي شيميايي مي نويسيم.

2- ترکيبي را که بيشترين تعداد اتم را دارد انتخاب کرده و موازنه را از عنصري در اين ترکيب آغاز مي کنيم که بيشترين تعداد اتمها را دارد. اين عنصر نبايد H  يا O باشد.

3- ابتدا اتمهاي H و سپس  O  را موازنه مي کنيم.

4- مراحل ۲ و ۳ را تکرار مي کنيم تا تعداد اتمهاي هر عنصر در دو طرف معادله برابر باشد.

5- بر طبق قرارداد ضرايب بکار رفته در معادله واکنش بايستي کوچکترين عدد صحيح (غيرکسري ) باشند.

 

در مورد يونهاي چند اتمي مانند ،PO4-2 , SO4-2 وغيره بايد آنها را به صورت يک مجموعه يا ترکيب در نظر گرفت مثلاً تعداد کل بنيان4-2  SO را در دو طرف موازنه مي کنيم.

 

 

تمرين :

معادله واکنش زير را موازنه کنيد.

C4H10 + O2 ® Co2 + H2

 

ابتدا C4H10  را براي شروع موازنه انتخاب مي کنيم چون بيشترين تعداد اتم را داراست.

براي موازنه  C ضريب 4 را براي CO2 قرار ميدهيم . براي موازنه H ضريب 5 را براي H2O قرار ميدهيم.

 

C4H10 + HO2 ® 4Co2 + 5H2O

حال در طرف راست 13 اتم O داريم . پس براي O2 در چپ ضريب 2/13 را قرار مي دهيم.

C4H10 + ۱۳/۲ O2 ® 4Co2 + 5H2O

حالا کل ضرايب را در ۲ ضرب مي کنيم که ضريب کسري نداشته باشيم.

۲C4H10  +۱۳ O2 ® ۸Co2  ۱۰+H2O

 

 

تمرين :

معادله واکنش زير را موازنه کنيد.

FeCL2 + AgNO3 ® Fe(NO3)2 +  AgCl

 

موازنه را از بنيان چند اتمي No3  شروع مي کنيم و ضريب ۲ را براي AgNo3  در سمت چپ قرار مي دهيم.

FeCL2 + 2 AgNO3 ® Fe(NO3)2 +  AgCl

حال براي آنکه Ag در دو طرف موازنه باشد ضريب ۲ را براي AgCL   در سمت راست قرار مي دهيم.

FeCL2 + 2 AgNO3 ® Fe(NO3)2 +2 AgCl

حال معادله موازنه مي باشد.

 

 

انواع واکنشهاي شيميايي به پنج دسته تقسيم مي شوند.

واکنش ترکيبي واکنشي است که در آن دو يا چند ماده با هم ترکيب شده و مواد جديدي توليد مي کنند

2H2(g)+ O2(g) ® 2 H2O (L)

واکنش سوختن واکنشي است که در آن يک ماده به سرعت با گاز اکسيژن ترکيب شده و مقدار زيادي انرژي به صورت نور و گرما آزاد مي شود.

2 Mg(S)+O2 (g)  ® 2 MgO (S) + q ( (انرژي

واکنش تجزيه واکنشي است که در آن ماده با صرف انرژي به مواد ساده تر تبديل مي شود.

2KCLO3(S) ® 2KCL (S)+ 3O2(g)

 

واکنش جابجايي يگانه واکنشي است که در آن يک عنصر يون جايگزين عنصر يا يون ديگري در ترکيب مي شود.

Zn(S) + 2 AgNO3(aq) ® Zn(NO3)2(aq)+ Br2(l)

 

واکنش جابجايي دو گانه واکنشي است که در آن جاي دو عنصر در دو ترکيب با هم عوض مي شود.(مانند واکنشهاي رسوبي )

Zn Br2 (ag)+ 2AgNO3(ag)  ® 2 AgBr(S)+ Zn(NO3)2

 

 

استوکيومتري

استوکيومتري بخشي از شيمي است که با ارتباط هاي کمي بين مقدار مواد شرکت کننده در واکنشهاي شيميايي دهنده ها و فرآورده ها) سرو کار دارد. اين روابط شامل روابط وزني ، مولي ، حجمي و به طور کلي نسبت مقدار عنصرها و ترکيبها در يک واکنش مي شود.

 

 

روابط مولي – مولي در محاسبه هاي استوکيومتري

استوکيومتري فرمولي

فرمول شيميايي هر ترکيب نشان دهنده ي نوع و تعداد اتمهاي تشکيل دهنده ي آن است. بنابراين مي توان نسبت تعداد اتمهاي (يا مولهاي) هر ترکيب را از روي فرمول شيميايي آن نوشت . به عنوان مثال براي H2O مي توان نوشت :

 

تعداد اتمهاي H در يک مولکولH2O

تعداد اتمهاي O در يک مولکولH2O

=

تعداد مولهاي H  در يک مول H2O

تعداد مولهاي O در يک مول H2O

 

 

به نقل از وبلاگ مطالب علمی شیمی وسوالات

نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در چهارشنبه بیست و یکم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |

 

 

 

 

 شاخه ای ازعلم شیمی است که درباره نحوه انجام واکنشها،سرعت واکنشها و عوامل موثر برسرعت واکنشها بحث میکند.

سینتیک شیمیائی و ترمودینامیک مکمل یکدیگرند. ترمودینامیک با تعیین سطح انرژی واکنش دهنده ها و فرآورده ها و تغییر آنتروپی امکان وقوع واکنش را بررسی میکند اما سینتیک درباره چگونگی تبدیل مواد به یکدیگر وشرایط بهینه برای انجام شدن واکنش به گفتگو می پردازد.

 

 

 

 

 

?

 نکته مهم1

خود بخودی بودن یک واکنش از دید ترمودینامیک به معنای بالا بودن سرعت واکنش نیست. در واقع واکنشهای بسیاری وجود دارد که از دیدگاه ترمودینامیک انجام پذیر هستند اما از دید سینتیک شیمیایی راه مناسبی برای وقوع آنها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 سرعت واکنش

 

 

سرعت واکنش کمیتی تجربی است که با اندازه گیری سرعت مصرف واکنش دهنده ها یا سرعت تولیدفرآورده ها تعیین میشود.

 

 

 

 

?

 نکته مهم2

 

بسته به ویژگیهای قابل اندازه گیری واکنش دهنده ها یا فرآورده ها از جمله "جرم، حجم، فشار، غلظت یا رنگ" و با توجه به دما میتوان سرعت یک واکنش  شیمیائی را تعیین کرد.

 

 

 

 

 

?

 نکته مهم3

باکمک یک رنگ سنج میتوان رنگ راطی واکنشی که دست کم یکی از واکنش دهنده ها یا فرآورده های آن ماده ای رنگی باشد اندازه گیری کرد. در چنین واکنشهایی پیشرفت واکنش بصورت ماکروسکوپی قابل رؤیت است.

 

 

 

 

 

 پیشرفت واکنش

 

 

عبارتست از کاهش مقدار مواد واکنش دهنده و یا افزایش مقدار فرآورده ها ضمن انجام واکنش طی گذشت زمان.

در واکنش فرضی A®B  در طول انجام واکنش و با گذشت زمان بتدریج از غلظت ماده اولیه  (A)کاسته شده و بر مقدار محصول (B) افزوده میشود و هر چه از زمان اغاز واکنش بیشتر میگذرد مقدار ماده اولیه بیشتر کاسته شده ومقدار محصول به همین مقدار افزایش می یابد.

 

 

 

 

 

?

 نکته مهم4

در واکنشهای کامل و برگشت ناپذیر پس از گذشت زمان معینی مقدار کمی ازمواد اولیه باقی میماند و تقریبا تمامی مواد اولیه بطورکامل به فرآورده ها تبدیل میشوند.

 

 

 

 

 

?

 نکته مهم5

در نمودار مقابل که مربوط به واکنش A®B  میباشد منحنی صعودی مربوط به ماده B و منحنی نزولی مربوط به ماده A میباشد. بطورکلی درنمودارهای غلظت - زمان منحنی های صعودی مربوط به فرآورده ها و منحنی های نزولی مربوط به واکنش دهنده ها میباشد. ضمنا با توجه به نمودار و ,تغییرات غلظت  B و  A در مدت زمان برابر یکسان است که این بدلیل اینست که ضرایب آنها در واکنش یکسان است.

 

نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در سه شنبه بیستم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |

 

نکاتی پیرامون شیمی را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید

 

نکته ها

 

نوشته شده توسط یکی از دانش آموزان آقای جهانبخش در دوشنبه نوزدهم آذر 1386 ساعت | لینک ثابت |
 
business articles
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar

JavaScript Codes

Powered by WebGozar


Javascripts


WebDarWeb